Altdorfer Károly dr.

egyetemi docens, tanulmányi felelős

tel.: (+36 1) 459-1500 / 53639      -     e-mail: altdorf@ana.sote.hu

Vegetatív beidegzés laboratórium


Oktatói tevékenység
 • anatómia, szövettan és fejlődéstan oktatása orvos- és fogorvostanhallgatók számára:
  1990-1994: tudományos diákkörös ill. demonstrátor,
  1994-1999: egyetemi gyakornok,
  1999-2004: egyetemi tanársegéd,
  2004. október 1-től: egyetemi adjunktus,
  2012. júl. 1-től: egyetemi docens.

 • Gyakorlatok vezetése (3-4 csoport, heti 17-22 tanórában), magyar és angol nyelven, 13-21 fős csoportoknak.
  2003-tól: tantermi előadások magyar és angol nyelven.
  Szövettan gyakorlat 2003.Jelenlegi és korábbi csoportok.

 • 1996-2004: az egyik ÁOK évfolyam évfolyamfelelőse;

 • 2004. július 1-től: intézeti tanulmányi felelős

 • szövettani gyakorlati jegyzet (Histology - Practical Manual) angol fordításában társszerző (1999), a bővített 2. és 3. és 4. kiadás önálló fordításainak elkészítése (2002, 2006, 2010)

 • egyetemi felvételi vizsgákon (szóbeli) biológia tárgyból kérdező (több éven át)

 • egyetemi írásbeli záróvizsgákon (államvizsgák) rendszeres felügyelet, javítás

 • egyetemi TDK-konferencia bizottsági tagság (2011-től)

 • demonstrátor-, TDK- és PhD hallgatók oktató- és kutatómunkájának segítése

 • klinikai elektrofiziológiai asszisztensképzés anatómia tárgyi tanmenetének összeállítása

 • szövettani metszetek oktatási célú válogatásában való részvétel (dr. Somogyi vezetésével)

 • Grace University School of Medicine hallgatói számára makroszkópos anatómia kurzus szervezése (2001, 2002)

 • egyetemi záróvizsga szakdolgozatok, Phd értekezések opponensi ill. konzulensi feladatai, bíráló bizottsági tagság

 • oktatásstatisztikai felmérés (hallgatói vélemények gyűjtése és feldolgozása) 3 éven keresztül (SOTE Minőségbiztosítási Pályázatán díjnyertes munka)

 • intézetünk Internetes honlapjának elkészítése és karbantartása (1999 tavaszától folyamatosan)

 • ERASMUS ösztöndíjjal (Teaching Staff) vendégoktató a londoni St. George's Hospital Medical School anatómiai és fejlődésbiológiai intézetében (2000. május) - vendégtanárként Londonban

 • az Intézet, illetve a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának digitális fotólaborjának felügyelete - annak megszűnéséig

 • a Semmelweis Egyetem újság internetes változatának gondozása (2001. jan. - 2008. jún.)

 • a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer tanszéki adminisztrátora (2002-től)

 • tanszéki informatika-fejlesztési pályázatírásokban aktív részvétel (2001, 2002)

 • részvétel a Doktori Iskola honlapjának fenntartásában (2003. dec. - 2013. ápr.)

 • A "Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója" (2000. március 15.)

 • "Kiváló oktató" kitüntetés a Hallgatói Önkormányzat felterjesztése alapján (2009)

 • a Semmelweis Egyetem és karainak intézmény akkreditációs látogatását előkészítő ÁOK önértékelési jelentést készítő bizottság felkért tagja (2009)

 • "Orvosi képalkotó eljárások" c. tárgy szeletanatómiai moduljának mb. felelőse (2011-től).

 

Munkahely: Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
  1450 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Kutatási téma (PhD): Nitrogén-monoxid tartalmú idegelemek a gyomor-bélcsatornában
Klinikai Orvostudományok, 2/1. PhD program
  Programvezető: prof. dr. Fehér János
  Témavezető: prof. dr.Fehér Erzsébet
  A munka során a tápcsatorna beidegzését vizsgáltuk humán és macskából származó mintákon. Ehhez nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát-(NADPH-) diaforáz enzimhisztokémiát (fénymikroszkóp), nitric-oxide-synthase (NOS) immunhisztokémiát és immuncitokémiát (fény- és elektronmikroszkóp) használtunk. Összehasonlítottuk a nitrogén-monoxid (NO) lokalizációját és megoszlását a tápcsatorna különböző régióiban (sphincter-területek és egyéb szakaszok), illetve a zsigerfal különböző rétegeiben (nyálkahártya, izomrétegek, idegfonatok).
 • Vizsgálataink kitüntetett helye a pylorus volt. A pylorus területén a NOS immunreaktív  idegterminálisok mindkét bélfali idegfonatban valódi interneuronális szinapszisokat képeznek. Ez a megfigyelés a NO-nak a bélfali idegfonatok neuronjaira kifejtett posztszinaptikus hatására utalhat, mellyel a lokális idegreflexekben játszhat szerepet. A nitrerg idegrostok felelősek (legalábbis részben) a pylorus elernyedéséért (simaizom-relaxáció). A vazoaktív intesztinális polipeptid (VIP) és a NOS megoszlása és lokalizációja hasonló, ami a két transzmitter (VIP, NO) feltételezhető kolokalizációjára utal a pylorus gátló interneuronjaiban, melyet más szerzők adatai is alátámasztanak. Kimutattuk, hogy NO tartalmú idegvégződések találhatók a vérerek falát alkotó simaizomsejtekhez közel, ez a nitrerg idegeknek a vérátfolyás szabályozásában és ezáltal a nyálkahártya védelmében (gasztroprotekció) betöltött szerepére utal. Nitrerg idegrostokat megfigyeltünk a mirigyek körül és a felszíni hám alatt is, ezen idegelemek a szekréció szabályozásában vehetnek részt.

 • Gyulladásos colitis-állatmodellben (patkány, kémiailag indukált akut colitis ulcerosa) kimutattuk, hogy mérsékelt colitis hatására a nitrerg idegrostok és szinapszisaik száma egyaránt csökkent. A belső körkörös simaizomrétegben elhelyezkedő Cajal-féle intersticiális sejtek a gyulladásos területeken NOS immunreaktívakká váltak. Ez a motilitás szabályozásának  gyulladásban történő megváltozására, egyben az enterális beidegzés plaszticitására enged következtetni.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés védése: 2003. június 23. Az értekezés tézisei (pdf, 157 kB)
PhD-fokozat (summa cum laude): 2003. július 2., Doktori Tanács

Publikációk: Szakcikkek az értekezés témájában
Kongresszusi előadások, poszterek (idézhető absztraktokkal)
E-mail: altdorf@ana.sote.hu

Szakcikkek:

 1. Altdorfer K., Fehér E., Fehér J.: Nitrogén monoxid tartalmú idegelemek megoszlása és lokalizációja a tápcsatornában.
  Orv Hetil
  1996;137:857-861.

 2. Altdorfer K., Fehér E., Donáth T., Fehér J.: Nitric oxide synthase-containing nerve elements in the pylorus of the cat.
  Neurosci Lett 1996;212:195-198.
  IF: 2,090

 3. Inovay J., Marton T., Urbancsek J., Kádár Z., Altdorfer K. and Papp Z.: Spontaneous bilateral cornual uterine dehiscence early in the second trimester after bilateral laparoscopic salpingectomy and in-vitro fertilization -Case report- - full text (pdf)
  Hum Reprod 1999;14:2471-2473. IF:3,003

 4. Fehér E., Altdorfer K., Donáth T., Fehér J.: Electronmicroscopical localization of nitric oxide synthase-containing nerve elements in cat pylorus - abstract
  Eur J Morphol 2001;39:121-126.IF: 0,622

 5. Fehér E., Altdorfer K., Bagaméri G., Fehér J.: Neuroimmune interactions in experimental colitis - An immunoelectron microscopic study -  NeuroImmunoModulation 2001;9:247-255. IF: 1,989

 6. Altdorfer K., Bagaméri G., Donáth T., Fehér E.: Nitric oxide synthase immunoreactivity of interstitial cells of Cajal in experimental colitis full text (pdf) Inflamm Res 2002;51:12 569-571. IF: 1,325

 7. Sipos G, Altdorfer K, Pongor É,Chen LP, Fehér E: Neuroimmune-link in the mucosa of chronic gastritis with Helicobacter Pylori infection Dig Dis Sci 2006 Oct;51(10):1810-7.    IF: 1,427

 8. Sipos G, Sipos P, Altdorfer K, Pongor E, Fehér E.: Correlation and immunolocalization of substance P nerve fibers and activated immune cells in human chronic gastritis. - Anat Rec (Hoboken). 2008 Sep;291(9):1140-8. IF: 1,569

 9. Pongor É., Ledó N., Altdorfer K., Lengyel G. and Fehér E.: Distribution and possible origin of neuropeptide-containing nerve elements in the mammalian liver. Acta Vet Hung. 2010 Jun;58(2):177-87. IF: 0,624 (2008)

 10. Pongor É., Altdorfer K., Fehér E.: Colocalization of substance P with tumor necrosis factor-α in the lymphocytes and mast cells in gastritis in experimental rats. Inflamm Res. 2011 Feb;60(2):163-8. Epub 2010 Sep 24. IF: 1,586

 11. Altdorfer K, Zelles T, Pongor E, Fehér E.: Morphological evidence of local reflex arc in the rat's tongue. Acta Physiol Hung. 99(4):479-88, 2012. IF: 1.226

 12. Hevér H, Altdorfer K, Zelles Z, Batbayar B, Fehér E: Ízlelőbimbók beidegzésének változása diabetes mellitusban patkányban. Orvosi Hetilap, 154, 443-448, 2013.

 13. Fehér E, Pongor É, Altdorfer K, Kóbori L, Lengyel G.: Neuroimmunomodulation in human autoimmune liver disease. Cell Tissue Res. 354, 543-550, 2013. DOI 10.10007/s00441-013-1683-x IF:3,114

 14. Kispélyi B, Lohinai Z., Altdorfer K, Fehér E: Neuropeptide analysis on oral mucosa of diabetic rats. Neuroimmunomodulation, 2014; 21, 213-220. DOI. 10.1159/000356949 IF: 1.835

   

Kongresszusi előadások, poszterek:

 1. Fehér E, Montagnese C, Donáth T, Altdorfer K. Distribution of NADPH-diaphorase in neurons of sphincter of Oddi in the cat. IV. Semmelweis Tudományos Fórum, Budapest 1995.

 2. Fehér E, Montagnese C, Donáth T, Altdorfer K. Distribution of NADPH-diaphorase (NADPH-d) in neurons of sphincter pylori and sphincter Oddi in the cat. 90. Versammiung in Graz - Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft Supplementheft zum 177. Band des Anatomischen Anzeigers - Annals of Anatomy - 1995.

 3. Altdorfer K, Fehér E, Fehér J. Distribution of nitric oxide-containing neuronal elements of the gastrointestinal tract. Program and Abstracts, Society for Free Radical Research, Summer Meeting, Budapest 1995.

 4. Altdorfer K, Donáth T, Fehér E. Nitrogén-monoxid tartalmú idegelemek immuncitokémiai lokalizációja. A Magyar Anatómus Társaság IX. kongresszusa, Szeged 1997.

 5. Fehér E, Altdorfer K, Donáth T, Fehér J. Immunocytochemical localization of nitric oxide-containing nerve elements in the sphincter pylori and Oddi of the cat. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 39. Nagygyűlése, Balatonaliga 1997.

 6. Ember Zs, Altdorfer K. A nitrogén-monoxid kimutatásának morfológiai alapjai. XXVIII. Membrán-transzport Konferencia, Sümeg 1998.

 7. Altdorfer K, Ember Zs. A nitrogén-monoxid tartalmú idegelemek lokalizációja a tápcsatorna egyes zsigereiben. Debreceni Egyetemi Szövetség I. Idegtudományi Konferenciája 1998.

 8. Fehér E, Altdorfer K, Ember Zs. A nitrogén-monoxid tartalmú idegelemek megoszlása és precíz lokalizációja az emésztőrendszerben. X. Magyar Anatómus Kongresszus 1999.

 9. Fehér E, Altdorfer K, Bagaméri G. Neuro-immune interactions in the experimental colitis. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 43. Nagygyűlése, Balatonaliga 2001.

 10. Bagaméri G, Altdorfer K, Fehér E. Distribution and localization of angiotensin II receptor subtypes AT1 and AT2 in the rat liver. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 43. Nagygyűlése, Balatonaliga 2001.

 11. Fehér E, Batbayar B, Altdorfer K, Somogyi J, Zelles T. Immunohistochemical localization of mast cell - nerve interactions in the tongue of the rat. 1st European Federation of IADR Scientific Meeting, Cardiff 2002.

 12. Altdorfer K, Bagaméri G, Donáth T, Fehér E. Changes in the nitric oxide synthase activity of the interstitial celss of Cajal during experimental colitis. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 45. Nagygyűlése, Balatonaliga 2003.

 13. Fehér E, Batbayar B, Altdorfer K, Sipos G: Bidirectional interactions between the nerve fibres and immunocompetent cells in the human gastritis. Falk Symposium, Freiburg, 2004.

 14. Batbayar B, Altdorfer K, Zelles T, Fehér E: Changing of the immunoreactive nerve fibers in the root of the tongue in diabetes mellitus after nerve growth factor treatment. A Magyar Idegtudományi Társaság XI. Kongresszusa, Pécs, 2005. / Clinical neuroscience - Ideggyógyászati Szemle 58. évf., 1. különszám, 2005. július, 16.

 15. Fehér E, Altdorfer K, Donáth T, Sipos G: Bidirectional interaction of the enteric nervous and immune systems in human gastritis. 100. Versammiung in Leipzig - Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft  - 2005.

 16. Fehér E, Altdorfer K, Pongor É, Chen LP, Sipos G: Morphological basis of the neuro-immuno interaction in chronic gastritis. International Symposium on Basic Gastrointestinal Research  - Research Forum - Hungarian Gastroenterological Society, Budapest, 2005. dec. 6.

 17. Pongor É, Sipos G, Altdorfer K, Fehér E: Neuronmoduláció a gyomor nyálkahártyában. A Magyar Anatómus Társaság XV. Kongresszusa – Budapest, 2009. VI. 11-13.

 18.  Pongor É, Lengyel G, Altdorfer K, Fehér E: Neuropeptid Y, P anyag és neuroimmun interakció a humán májban. Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság VI. Kongresszusa és az MTA Mikroelem Munkabizottságának Tudományos Ülése. Gödöllő, 2011.

 19. Altdorfer K, Zelles T, Fehér E: Morphological evidence of local reflex arch in the rat’s tongue. 45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with Scandinavion Division. Budapest, 2011

 20. Hevér H, Altdorfer K, Zelles T, Batbayar C, Fehér E: Innervation of Taste Buds in Streptozotocin-induced Diabetic Rat. 45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with Scandinavion Division. Budapest, 2011

 21. Kispélyi B, Lohinai Z, Altdorfer K, Fehér E: Neuroimmunomodulation in the oral mucosa of the diabetic rat. Gastroenterológiai Társaság 55. Nagygyűlése, Tihany, 2013. Zeitstrift für Gastroenterologie, p. 467, 2013 IF:0,896

Idézhető absztraktok

 1. Altdorfer K, Fehér E, Fehér J. Distribution of NADPH-diaphorase, a marker for neuronal nitric oxide synthase, in the pylorus of the cat. Z Gastroenterol 1995;5:279. IF: 0,632

 2. Fehér E, Altdorfer K, Gallatz K, Donáth T. Nitric oxide synthase containing nerve elements in the pylorus of the cat. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft (91. Versammlung, Jena, Deutschland), Supplementheft zum Anatomischen Anzeigers 1996;235.

 3. Altdorfer K, Fehér E, Bagaméri G, Fehér J. Distribution and localization of NADPH-diaphorase containing neural elements of the gastrointestinal tract. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft (91. Versammlung, Jena, Deutschland), Supplementheft zum Anatomischen Anzeigers 1996;235-236.

 4. Altdorfer K, Fehér E, Fehér J. Distribution pattern and projections of nitrergic neurons in the cat pylorus. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 38. Nagygyűlése, Balatonaliga. Z Gastroenterol 1996;5:301. IF: 0,958

 5. Altdorfer K, Bagaméri G, Fehér E, Fehér J. Ultrastructural localization of nitrergic nerve elements in cat pylorus. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 42. Nagygyűlése, Balatonaliga. Z Gastroenterol 2000;38:398. IF: 0,887

 6. Fehér E, Altdorfer K, Bagaméri G, Fehér J. Bidirectional neuroimmune interaction in human colonic mucosa. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 42. Nagygyűlése, Balatonaliga. Z Gastroenterol 2000;38:404. IF: 0,887

 7. Altdorfer K, Bagaméri G, Fehér E. Localization of nitrergic nerve terminals in the mucosa of the cat pylorus. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 43. Nagygyűlése, Balatonaliga. Z Gastroenterol 2001;5:380. IF: 0,803

 8. Fehér E., Batbayar B., Vér Á., Altdorfer K.: Changing of the immunoreactive nerve fibers in the small intestine in diabetes mellitus. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 45. Nagygyűlése, Balatonaliga 2003. Z Gastroenterol 2003;41:435.  IF: 1,076

 9. Altdorfer K, Batbayar B, Fehér E. Intestinal neurotransmitters and PARS activation in streptozotocin induced diabetic rats. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 46. Nagygyűlése, Balatonaliga. Z Gastroenterol 2004;5:404. IF: 1,076

 10. Sipos G, Batbayar B, Altdorfer K, Fehér E. Immunohistochemical analysis of the different neuropeptide containing nerve fibres and immunocompetent cells in the gastritis. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 46. Nagygyűlése, Balatonaliga. Z Gastroenterol 2004;5:437. IF: 1,076

 11. Fehér E, Sipos G., Altdorfer K.: Changing of the differnent neuropeptide containing nerve fibres and immunocompetent cells in the gastritis. 99. Versammiung in Wien - Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft Supplementheft zum 186. Band des Anatomischen Anzeigers - Annals of Anatomy - 2004.

 12. Pongor É., Chen L.P., Sipos P., Altdorfer K., Fehér E.: Changes of the different neuropeptide containing nerve fibres in the inflamed human gall bladder.  A Magyar Gastroenterológiai Társaság 47. Nagygyűlése, Balatonaliga. Z Gastroenterol 2005; 43:507

 13. Fehér E, Altdorfer K, Donáth T, Sipos G: Bidirectional interaction of the enteric nervous and immune systems in human gastritis. 100. Versammiung in Leipzig - Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft 2005; p101 Abstrakt

 14. Batbayar B, Altdorfer K, Zelles T, Fehér E: Changing of the immunoreactive nerve fibres in the root of the tongue in diabetes mellitus after nerve growth factor treatment. Magyar Idegtudományi Társaság X. Konferenciája, Pécs; Ideggyógyászati Szemle 2005, 58/1. különszám - 2005. július - p16 - Abstract

 15. Németh E, Batbayar B, Vér Á, Altdorfer K., Fehér E.: Changes of the different neuropeptide containing nerve fibres and immunocells in diabetic rats' gastrointestinal tract. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 48. Nagygyűlése, Szeged. Z Gastroenterol 2006; 44: 434.

 16. Pongor É, Chen LP, Altdorfer K., Fehér E: Neuroimmunomodulation in the iodoacetamine-induced gastritis in rats. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 48. Nagygyűlése, Szeged. Z Gastroenterol 2006; 44: 439.

 17. Altdorfer K., Pongor É, Batbayar B, Fehér E: Bidirectional interactions of the nerve terminals and immunocompetent cells in diabetic rats' small intestine. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 49. Nagygyűlése, Tihany. Z Gastroenterol 2007; 44 (45): 422.

 18. Pongor É, Ledó N, Altdorfer K., Fehér E: Distribution and localization of the nerve elements in the liver of different mammals.  A Magyar Gastroenterológiai Társaság 49. Nagygyűlése, Tihany. Z Gastroenterol 2007; 44 (45): 441.

 19. Pongor É, Altdorfer K, Fehér E: An immunohistochemical study of endocrine cells in the iodoacetamine-induced rat's gastritis. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 50. Nagygyűlése, Tihany. Z Gastroenterol 2008; 46: 508.

 20. Pongor É, Altdorfer K, Fehér E: Localization of substance P with tumor necrosis factor-alpha in the immunocytes in the experimental gastritis. A Magyar Gastroenterológiai Társaság 51. Nagygyűlése, Tihany. Z Gastroenterol 2009; 47: 477.

 21. Pongor, É; Lengyel, G; Wimmer, A; Altdorfer, K; Fehér, E: Neuroimmunomodulation in the normal and inflamed human liver. Z Gastroenterol 2010; 48: 613.  Abstract 

Egyéb közlemények

Altdorfer K, Réthelyi M. Hallgatói vélemények az anatómiáról (oktatásstatisztikai felmérés) Orvosegyetem 1996;6:2-3.

 

Utolsó frissítés: 2014. március 19.
Altdorfer Károly


Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 95 Hungary
Tel.: (36-1) 459-1500 / 3600  Fax: (36-1) 215-51-58